Περιορισμοί κατά την πτήση

1. Μόνο με άδεια της αρμόδιας αρχής ή εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή ιδιωτικού οργανισμού, υπό τους ορούς που ορίζει η άδεια και μόνο στις περιοχές που καθορίζονται στην άδεια επιτρέπονται οι εξής ενέργειες:

(α) απόρριψη αντικειμένου ή ψεκασμός από ιπτάμενο αεροσκάφος που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα ή το περιβάλλον,

(β) ρυμούλκηση αεροσκάφους ή άλλου αντικειμένου από ιπτάμενο αεροσκάφος,

(γ) κάθοδος με αλεξίπτωτο από ιπτάμενο αεροσκάφος, εκτός σε περίπτωση ανάγκης,

(δ) ακροβατικές πτήσεις ή επιδείξεις με αλεξίπτωτο ή άλλο μέσο,

(ε) πτήση αεροσκαφών σε σχηματισμό.

2. Σε διάταγμα του Υπουργού μπορεί να προβλέπονται γενικές εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1.