Αποφυγή συγκρούσεως

1. Απαγορεύεται η προσέγγιση ιπτάμενου αεροσκάφους προς ιπτάμενο αεροσκάφος σε βαθμό που προκαλεί κίνδυνο συγκρούσεως.

2. Όταν δυο αεροσκάφη προσεγγίζουν μετωπικά ή περίπου μετωπικά το ένα το άλλο και υπάρχει κίνδυνος συγκρούσεως, το καθένα υποχρεούται να αλλάξει πορεία προς τα δεξιά.

3. Όταν δυο αεροσκάφη ακλουθούν συγκλίνουσες πορείες στο ίδιο περίπου επίπεδο, το αεροσκάφος που έχει το άλλο στην δεξιά του πλευρά παραχωρεί προτεραιότητα σ’ αυτό, με τις εξής εξαιρέσεις:

(α) αεροσκάφη που είναι βαρύτερα από τον αέρα και κινούνται με κινητήρα παραχωρούν προτεραιότητα σε αερόπλοια, ανεμόπτερα ή αερόστατα,

(β) αερόπλοια παραχωρούν προτεραιότητα σε ανεμόπτερα ή αερόστατα,

(γ) ανεμόπτερα παραχωρούν προτεραιότητα σε αερόστατα,

(δ) αεροσκάφη που κινούνται με κινητήρα παραχωρούν προτεραιότητα σε αεροσκάφη που ρυμουλκούν άλλο αεροσκάφος ή αντικείμενο.

4. Αεροσκάφος που υποχρεούται, κατά τις παραγράφους 2 και 3 να παραχωρεί προτεραιότητα σε άλλο αεροσκάφος δεν επιτρέπεται να περνάει πάνω, κάτω ή μπροστά από το άλλο, εκτός αν περνάει σε ασφαλή απόσταση και λαμβάνει δεόντως υπ’ όψη την αναταραχή που προκαλεί.

5. Το αεροσκάφος που έχει κατά τις ανωτέρω διατάξεις προτεραιότητα διατηρεί την κατεύθυνση και ταχύτητα του. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ουδέποτε απαλλάσσεται από την ευθύνη να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μετρό για την αποφυγή συγκρούσεως.

6. Αεροσκάφη που ίπτανται υπεράνω ή πλησίον αεροδρομίου, ανεξάρτητα αν βρίσκονται ή όχι εντός της ζώνης κυκλοφορίας του αεροδρομίου αυτού, υποχρεούνται –

(α) να ακλουθούν την λοιπή κυκλοφορία,

(β) να ακλουθούν ή να αποφεύγουν τις τροχιές των άλλων αεροσκαφών,

(γ) να ακλουθούν πριν και κατά την προσγείωση, καθώς και κατά και μετά την απογείωση, τους κανόνες του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) παράγραφος 2.

7. Μεταξύ των χρονικών σημείων που ορίζει η αρμόδια αρχή, όλα τα ιπτάμενα αεροσκάφη οφείλουν να φέρουν τα καθοριζόμενα σε κανονισμό αεροναυτιλιακά φωτά αναμμένα. Άλλα φώτα, τα όποια μπορούν να εκληφθούν ως τα φώτα αυτά, απαγορεύονται.