Προσπέρασμα

1. Ιπτάμενο αεροσκάφος που προσπέρνα, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, σημαίνει το αεροσκάφος που προσεγγίζει ένα άλλο από πίσω, σε μια γραμμή που σχηματίζει γωνιά μικρότερη των 70 μοιρών με το επίπεδο συμμετρίας του τελευταίου, είναι δηλαδή σε τέτοια θέση σχετικά με το άλλο αεροσκάφος, ώστε την νύχτα να μη μπορεί να δει ούτε τα αριστερά ούτε τα δεξιά αεροναυτιλιακά φώτα.

2. Ιπτάμενο αεροσκάφος που προσπερνάται από άλλο αεροσκάφος έχει προτεραιότητα. Το αεροσκάφος που προσπέρνα, είτε ανέρχεται είτε κατέρχεται είτε ίπταται οριζοντίως, υποχρεούται να παραχωρεί προτεραιότητα στο άλλο αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία προς τα δεξιά, μέχρι ότου το προπορευόμενο αεροσκάφος έχει προσπεράσει πλήρως.