Έκθεση ατυχήματος

1. Για κάθε έρευνα ατυχήματος συντάσσεται προκαταρκτική έκθεση σύμφωνα με το Παράρτημα 13 της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944.

2. Για κάθε έρευνα ατυχήματος συντάσσεται τελική έκθεση, της όποιας η μορφή ανταποκρίνεται στον τύπο και την σοβαρότητα του ατυχήματος. Η έκθεση αναφέρει τον κατά το άρθρο 218 (σκοπός διερευνήσεως) αποκλειστικό σκοπό της διερευνήσεως και περιέχει, όπου αυτό είναι πρόσφορο, συστάσεις ασφαλείας.

3. Η Επιτροπή δίνει στην δημοσιότητα την τελική έκθεση ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων ασφαλείας, εντός του ελάχιστου δυνατού χρόνου και κατά το δυνατόν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος.