Έκθεση Διερεύνησης

225. Κάθε διερεύνηση ασφαλείας ολοκληρώνεται με έκθεση υπό μορφή ανάλογη με τον τύπο και τη σοβαρότητα του ατυχήματος ή του σοβαρού συμβάντος κατά τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.