1. Οι εντεταλμένοι επιθεωρητές που ορίζονται από την Επιτροπή για σκοπούς της διερεύνησης έχουν τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο Άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις αρμοδιότητες των δικαστικών άρχων.

3. Η Επιτροπή, η αρμόδια αρχή, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Υπουργείου Άμυνας  και άλλες αρχές που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διερεύνηση, όπως οι δικαστικές αρχές, συνεργάζονται μεταξύ τους σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος στη βάση καθορισμένων εκ των προτέρων διαδικασιών και ρυθμίσεων, που αφορούν κυρίως, τα καθοριζόμενα στην  παράγραφο 3 του Άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 996/2010 θέματα.

4. [Καταργήθηκε].

Εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων