Εξουσίες των επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων

1. Οι επιθεωρητές αεροπορικών ατυχημάτων εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε συνεργασία, όπου αρμόζει, με τις αρμόδιες για την δικαστική έρευνα αρχές, στις εξής ιδίως ενέργειες:

(α) απρόσκοπτη πρόσβαση στον τόπο του ατυχήματος ή του συμβάντος, καθώς και στο αεροσκάφος, το περιεχόμενο του και τα συντρίμματα του,

(β) άμεση καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων και ελεγχόμενη μεταφορά συντριμμάτων και συστατικών μερών του αεροσκάφους προς εξέταση και ανάλυση,

(γ) άμεση πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου των καταγραφέων πτήσεως και οποιωνδήποτε άλλων καταγραφέων,

(δ) πρόσβαση στα πορίσματα εξετάσεως των θυμάτων ή δειγμάτων προερχομένων από το σώμα των θυμάτων,

(ε) άμεση πρόσβαση στα πορίσματα των εξετάσεων των προσώπων που συνέπραξαν στον χειρισμό του αεροσκάφους ή των εξετάσεων που έγιναν σε δείγματα προερχόμενα από τα πρόσωπα αυτά,

(στ) εξέταση μαρτύρων,

(ζ) απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχειά που διαθέτει ο κύριος του αεροσκάφους, ο εκμεταλλευόμενος αυτό ή ο κατασκευαστής του, καθώς και η αρμόδια αρχή ή διεύθυνση αεροδρόμιου.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις αρμοδιότητες των δικαστικών άρχων.

3. Αν είναι αναγκαίο, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί την συνδρομή οργάνων ή οργανισμών άλλων κρατών προς διεξαγωγή της ερευνάς και ιδίως την χρησιμοποίηση-

(α) εγκαταστάσεων, διευκολύνσεων και εξοπλισμού-

για την τεχνική διερεύνηση των συντριμμάτων και του εξοπλισμού του αεροσκάφους, και άλλων αντικειμένων σημαντικών για την έρευνα,

για την αξιολόγηση των πληροφοριών που παρέχουν οι καταγράφεις πτήσεως, και

για την ηλεκτρονική απομνημόνευση και αξιολόγηση δεδομένων αεροπορικών ατυχημάτων,

(β) πραγματογνωμόνων αεροπορικών ατυχημάτων για την άσκηση ειδικών καθηκόντων, αλλά μόνο σε περίπτωση διερευνήσεως μεγάλων ατυχημάτων.

4. Ο Υπουργός μπορεί να ζητεί από άλλο κράτος να αναλαμβάνει την διερεύνηση συγκεκριμένου αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος.