1. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει με κανονισμό το νομικό καθεστώς της διερευνήσεως με τρόπο που διευκολύνει την κατά το άρθρο 221 συνιστώμενη Επιτροπή Διερευνήσεως Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων να εκπληρώνει τα καθήκοντα της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και ταχύτερα.

2. Η διοργάνωση και διεξαγωγή της διερευνήσεως αεροπορικών ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων, διενεργείται σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση του Σικάγου 1944 (ιδίως άρθρο 26), συμπεριλαμβανόμενου του Παραρτήματος 13 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 996/2010.

Νομικό καθεστώς διερευνήσεως