Σύνθεση και διορισμός μελών της Επιτροπής

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει με απόφαση τη σύνθεση, τη θητεία, την υπηρεσιακή κατάσταση και τις αποδοχές του αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών της Επιτροπής.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει με απόφαση του τον αρχιεπιθεωρητή και τους επιθεωρητές μεταξύ προσώπων που παρέχουν πλήρη εγγύηση ανεξαρτησίας και διαθέτουν εξαίρετη γνώση και πείρα σε ένα ή περισσότερους τομείς της πολίτικης αεροπορίας. Οι γνώσεις και η πείρα των μελών της Επιτροπής πρέπει, κατά το δυνατόν, να καλύπτουν όλους τους τομείς της πολίτικης αεροπορίας.

3. Η Επιτροπή μπορεί να διορίζει γραμματέα για την συγκεκριμένη περίπτωση.