Σκοπός διερευνήσεως

1. Αποκλειστικός σκοπός της κατά το παρόν κεφάλαιο διερευνήσεως αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων είναι η πρόληψη τους στο μέλλον.

2. Η κατά το παρόν κεφάλαιο διερεύνηση δεν αφορά την διευκρίνηση των ζητημάτων του πταίσματος και της ευθύνης.