Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

1. Ο Υπουργός μπορεί, αφού ενημερώσει τους αερομεταφορείς που εκτελούν δρομολόγια σε μια συγκεκριμένη αεροπορική γραμμή, να επιβάλλει με απόφαση υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας σχετικά με τακτικά αεροπορικά δρομολόγια προς αερολιμένα που εξυπηρετεί περιφερειακή ή αναπτυσσομένη περιοχή όντος της Δημοκρατίας ή αεροπορική γραμμή χαμηλής συχνότητας προς οποιοδήποτε περιφερειακό αερολιμένα εντός της Δημοκρατίας, εφόσον η εν λήγω γραμμή θεωρείται ζωτική για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας εντός της όποιας βρίσκεται ο αερολιμένας. Η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επιβάλλεται στον βαθμό που είναι αναγκαίος για να εξασφαλίσει στην γραμμή αυτή επάρκεια τακτικών αεροπορικών δρομολογίων που ικανοποιούν καθορισμένα επίπεδα συνεχείας, τακτικότητας, χωρητικότητας και τιμών, τις οποίες ο αερομεταφορέας δεν θα ικανοποιούσε, αν λάμβανε υπ’ όψη αποκλειστικά το εμπορικό του συμφέρον.

2. Η επάρκεια των τακτικών αεροπορικών δρομολογίων εκτιμάται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) το δημόσιο συμφέρον,

(β) την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως άλλων μεταφορικών μέσων και την ικανότητα των μέσων αυτών να ικανοποιούν τις εν λήγω μεταφορικές ανάγκες,

(γ) τους αεροπορικούς ναύλους και ορούς που προσφέρονται στους χρηστές,

(δ) την συνολική προσφορά όλων των αερομεταφορέων που λειτουργούν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν στην εν λήγω γραμμή.

3. Σε περιπτώσεις, στις οποίες άλλα μεταφορικά μέσα δεν μπορούν να εξασφαλίζουν την επαρκή και αδιάκοπη εξυπηρέτηση μιας αεροπορικής γραμμής, ο Υπουργός μπορεί να συμπεριλαμβάνει στην υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας τον ουσιώδη όρο, ότι κάθε αερομεταφορέας, ο οποίος σκοπεύει να εξυπηρετήσει την γραμμή, παρέχει την εγγύηση ότι θα την εξυπηρετήσει για μια καθοριστέα περίοδο, συμφώνα με τους άλλους όρους της υποχρεώσεως δημόσιας υπηρεσίας.

4. Αν κανένας αερομεταφορέας δεν έχει αρχίσει ή δεν είναι έτοιμος να αρχίσει τακτικά αεροπορικά δρομολόγια σε μια γραμμή σύμφωνα με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβλήθηκε στην γραμμή αυτή, ο Υπουργός μπορεί με απόφαση να περιορίζει την πρόσβαση στην γραμμή αυτή σε ένα μόνο αερομεταφορέα για περίοδο το πολύ τριών ετών, μετά την παρέλευση των οποίων η κατάσταση αναθεωρείται. Το δικαίωμα εκτελέσεως τέτοιων δρομολογίων προσφέρεται με δημόσιο διαγωνισμό, είτε για μια συγκεκριμένη γραμμή ή για περισσότερες, σε οποιονδήποτε Κυπριακό ή κοινοτικό αερομεταφορέα ή αερομεταφορέα του Ευρωπαϊκού Κοινού Αεροπορικού Χώρου, ο οποίος δικαιούται να εκτελεί τέτοια αεροπορικά δρομολόγια. Η προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται τουλάχιστον μηνιαία από την ημέρα της δημοσιεύσεως.

5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται σε αεροπορικές γραμμές, στις οποίες άλλα μεταφορικά μέσα μπορούν να εξασφαλίζουν επαρκή και αδιάκοπη εξυπηρέτηση, όταν προσφέρουν χωρητικότητα που υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις ετησίως.

6. Η προκήρυξη του διαγωνισμού και η επακόλουθη σύμβαση καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα σημεία:

(α) τις προδιαγραφές της υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας,

(β) τους κανόνες για την αναθεώρηση και λύση της συμβάσεως, ιδίως σε περίπτωση απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών,

(γ) την διάρκεια ισχύος της συμβάσεως,

(δ) τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεως της συμβάσεως.

7. Η επιλογή των προτάσεων διενεργείται το ταχύτερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπ’ όψη την επάρκεια του δρομολογίου, συμπεριλαμβανόμενων των αεροπορικών ναύλων και ορών που προσφέρονται στους χρηστές, καθώς και του κόστους της τυχόν αποζημιώσεως που απαιτείται από την Δημοκρατία.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αποζημιώνονται οι κατά την παράγραφο 7 επιλεγέντες αερομεταφορείς για την επίτευξη του επίπεδου το οποίο απαιτεί η κατά το παρόν άρθρο επιβαλλόμενη υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η αποζημίωση λαμβάνει υπ’ όψη τις δαπάνες και τα έσοδα που δημιουργεί η εν λήγω υπηρεσία.

9. Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί την εκπλήρωση της υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σε ετήσια έκθεση της προς τον Υπουργό, αρχίζοντας δώδεκα μήνες μετά την έναρξη παροχής της υπηρεσίας, και οποτεδήποτε άλλοτε παραστεί ανάγκη, η αρμόδια αρχή αναφέρει τυχόν παραβάσεις του Κυπριακού η του ισχύοντος στην Δημοκρατία διεθνούς δικαίου κατά την παροχή της υπηρεσίας και εισηγείται ενδεχομένως την επανεξέταση της αποφάσεως περί επιβολής της υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Αν ο Υπουργός υιοθέτει την εισήγηση, αναθέτει την επανεξέταση στην αρμόδια αρχή.

10. Για λόγους παραβάσεως του Κυπριακού ή του ισχύοντος στην Δημοκρατία διεθνούς δικαίου, ο Υπουργός μπορεί, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αιτήσεως παντός έχοντος άμεσο έννομο συμφέρον, να επανεξετάζει τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει βάσει του παρόντος άρθρου και τον τρόπο εφαρμογής τους. Η απόφαση επί της αιτήσεως λαμβάνεται και εκτελείται το ταχύτερο δυνατό, στο πλαίσιο του ευλόγου συμφέροντος όλων των θιγομένων μερών. Η παρούσα διάταξη δεν θιγεί τις δυνατότητες δικαστικής προστασίας του αιτούντος.

11. Όταν έχει επιβληθεί υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, οι αερομεταφορείς μπορούν να προσφέρουν “πωλήσεις θέσεων μόνο”, αν το εν λόγω δρομολόγιο εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις της υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Ένα τέτοιο δρομολόγιο αποτελεί τακτικό αεροπορικό δρομολόγιο.