Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

132. [Διαγράφηκε]