Αποκλειστικό δικαίωμα εκμεταλλεύσεως

133. [Διαγράφηκε]