Δυνητικές απαλλαγές

1. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί προσωρινές απαλλαγές από το άρθρο 210 (επαναπιστοποιημένα αεροπλάνα) σε πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα των οποίων η λειτουργιά είναι τέτοιας εξαιρετικής φύσεως, ώστε δεν θα ήταν εύλογο να απορριφτεί μια προσωρινή απαλλαγή, π.χ. σε περιπτώσεις ανάγκης. Με διαφανή τρόπο και χωρίς διακρίσεις, ο Υπουργός μπορεί να περιορίζει τις απαλλαγές αυτές σε ορισμένα αεροδρόμια ή/και ορισμένες περιόδους της ημέρας.

2. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί απαλλαγές από το άρθρο 210 (επαναπιστοποιημένα αεροπλάνα) σε πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα που λειτουργούν αποκλειστικά εκτός της Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.

3. Ο Υπουργός μπορεί να χορηγεί απαλλαγές από το άρθρο 210 (επαναπιστοποιημένα αεροπλάνα) σε πολιτικά υποηχητικά αεριωθούμενα αεροπλάνα, τα οποία είναι εκμισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση σε επιχείρηση εκμεταλλεύσεως αεροσκαφών και τα οποία για τον λόγο αυτό διαγραφήκαν προσωρινά από το Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή από νηολόγιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ενώσεως ή κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, στο οποίο ήταν εγγεγραμμένα κατά τους έξι τελευταίους μήνες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η νομική και οικονομική κυριότητα του αεροσκάφους παραμένει στην Δημοκρατία σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο.