Αναγνώριση αλλοδαπών απαλλαγών

Αναγνωρίζονται οι απαλλαγές που χορηγηθήκαν από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτος που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο σε αεροπλάνα που είναι νηολογημένα σε νηολόγια των κρατών αυτών.