Κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας αεροσκαφών

211. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Κανονισμούς να -

(α) καθορίζει μέτρα, κανόνες και διαδικασίες για τον περιορισμό λειτουργίας οποιουδήποτε αεροσκάφους ή την απαγόρευση ή μείωση πρόσβασης οποιουδήποτε αεροσκάφους σε αερολιμένα, για σκοπούς προστασίας του Περιβάλλοντος·

(β) προβλέπει οποιεσδήποτε εξαιρέσεις από τα εν λόγω μέτρα κανόνες και διαδικασίες·

(γ) υιοθετεί οποιουσδήποτε διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς κανόνες που σχετίζονται με τον περιορισμό λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο σε αερολιμένες.