Δυνητικές απαλλαγές

1. Ο Υπουργός μπορεί να απαλλάσσει από τις διατάξεις του άρθρου 193 (πιστοποίηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις) αεροπλάνα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για έκδοση πιστοποιητικού θορύβου, εφόσον ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:

(α) αεροπλάνα που αντικαθιστούν ισοδύναμο αριθμό αεροπλάνων που καταστράφηκαν σε ατύχημα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν με ανάλογα αεροπλάνα που είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό θορύβου και διαθέσιμα στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η νηολόγηση των αντικαθιστώντων αεροπλάνων διενεργείται εντός των δώδεκα μηνών που ακολουθούν την καταστροφή των αντικαθιστωμένων αεροπλάνων,

(β) αεροπλάνα με ιστορικό ενδιαφέρον,

2. Ο Υπουργός μπορεί εν πάση περιπτώσει να απαιτεί από αεροπλάνα καλυπτόμενα από τις απαλλαγές του στοιχείου (β) της παραγράφου 1 να συμμορφώνονται με το άρθρο 193 (πιστοποίηση θορύβου σε νέες νηολογήσεις), αν χρησιμοποιούν αερολιμένες της Δημοκρατίας. Σ’ αύτη την περίπτωση η Δημοκρατία πληροφορεί το κράτος στο οποίο το αεροσκάφος είναι νηολογημένο.