Αποκλεισμός τεκμηρίων

1. Από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν συνάγεται ότι ο αερομεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος σε αποζημίωση.

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν θιγεί το ζήτημα, αν ένα πρόσωπο υπεύθυνο, κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, σε αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου.