Διατάξεις που διέπουντην ευθύνη για αποσκευές

1. Η ευθύνη αερομεταφορέα σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, ζημίας ή καθυστερήσεως αποσκευών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22 παράγραφοι 2, 5 και 6, και του άρθρου 31 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.

2. Η διάταξη του άρθρου 237 (διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση) παράγραφος 2 εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Το συμπληρωματικό πόσο το όποιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999, μπορεί να ζητηθεί εκ μέρους αερομεταφορέα στην περίπτωση που ένας επιβάτης έχει υποβάλει ειδική δήλωση ενδιαφέροντος για την παράδοση της αποσκευής στον τόπο προορισμού, βασίζεται σε τιμολόγιο σχετικό με το προσθετό κόστος που προκύπτει από την μεταφορά και ασφάλιση της εν λόγω αποσκευής, το όποιο υπερβαίνει το κόστος για αποσκευές που εκτιμώνται μέχρι το όριο της ευθύνης. Το τιμολόγιο διατίθεται στους επιβάτες που το ζητούν.