Διατάξεις που διέπουν την ευθύνη για καθυστέρηση

1. Η ευθύνη αερομεταφορέα για ζημία που προξενείται από καθυστέρηση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 22 παράγραφοι 1, 5 και 6, και του άρθρου 31 της διεθνούς συμβάσεως του Μόντρεαλ 1999.

2. Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή διαμαρτυρίας σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο αερομεταφορέας κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο επιβάτη ότι παρέλαβε την διαμαρτυρία του και την εξετάζει. Εντός περαιτέρω τριάντα ημερών ο αερομεταφορέας ανακοινώνει στον ενδιαφερόμενο επιβάτη την τελική του απόφαση και, επί αποδοχής της ευθύνης του, προβαίνει στην αντίστοιχη πληρωμή.