Προκαταβολή

1. Ο αερομεταφορέας καταβάλλει αμελλητί, και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε ημερών από την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που είναι δικαιούχο αποζημιώσεως, την προκαταβολή που απαιτείται για την κάλυψη των άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την κακουχία που υπέστη ο παθών.

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή δεν είναι κατώτερη του ποσού σε λίρες που ισοδυναμεί σε 15.000 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης. Η προκαταβολή μπορεί να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι απαιτήσεων για μεταγενέστερες πληρωμές βάσει της ευθύνης του αερομεταφορέα. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, εκτός σε περιστάσεις στις οποίες αποδεικνύεται μεταγενέστερα ότι το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή προξένησε ή συνέβαλε από αμέλεια στην ζημία ή δεν ήταν δικαιούχο αποζημιώσεως.