Υποχρέωση ασφαλίσεως

1. Η υποχρέωση ασφαλίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 121 (υποχρέωση ασφαλίσεως) έχει την έννοια ότι κάθε αερομεταφορέας υποχρεούται να είναι επαρκώς ασφαλισμένος, ώστε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι αποζημιώσεως να λαμβάνουν το πλήρες πόσο στο όποιο έχουν αξίωση σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

2. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) παράγραφος 1 στοιχειό (ε), κάθε αερομεταφορέας υποχρεούται να επιδεικνύει, οποτεδήποτε του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, ασφαλιστήριο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει πλήρης και έγκυρη η απαιτουμένη από την παράγραφο 1 ασφαλιστική κάλυψη.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν και για μη Κυπριακούς αερομεταφορείς, οι οποίοι εκτελούν μεταφορές επιβατών και των αποσκευών τους προς ή από την Δημοκρατία ή εντός αυτής.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 231 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 3, η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωση ασφαλίσεως δεν ισχύει για την διενέργεια μεταφορών με κρατικά αεροσκάφη.

1. Υποχρέωση ασφαλίσεως έχουν επίσης –

ο υπεύθυνος εργασιών κατασκευής, ανασκευής ή επεκτάσεως αεροδρόμιου, κατά το άρθρο 33 (αδεία αεροδρόμιου) παράγραφος 1,

ο πάροχος υπηρεσιών εδάφους, κατά το άρθρο 75 (έγκριση) παράγραφος 2.