Έκθεση συμβάντος

1. Για κάθε έρευνα συμβάντος συντάσσεται έκθεση, της όποιας η μορφή ανταποκρίνεται στον τύπο και την σοβαρότητα του συμβάντος. Η έκθεση περιλαμβάνει, όπου πρόσφορο, σχετικές με την περίπτωση συστάσεις ασφαλείας. Η έκθεση προστατεύει την ανωνυμία των πρόσωπων που συμμετείχαν στο συμβάν.

2. Η έκθεση διανέμεται σε όλους όσοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα σχετικά με την ασφάλεια πορίσματα της.