Υποχρέωση μειώσεως της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος

1. Κάθε υπεύθυνος εκμεταλλεύσεως αεροδρόμιου (συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται για κατασκευή, επισκευή ή συντήρηση αεροσκαφών), κάθε κύριος αεροσκάφους ή εκμεταλλευόμενος αυτό και κάθε κυβερνήτης αεροσκάφους υποχρεούται κατά τον εναέριο ή επίγειο χειρισμό αεροσκάφους, ιδίως κατά την απογείωση ή προσγείωση, να αποφεύγει την ρύπανση του περιβάλλοντος, η όποια προξενείται με την εκπομπή αποφευκτών θορύβων, δονήσεων ή αερίων, και να περιορίζει στο ελάχιστο μετρό την εκπομπή αναπόφευκτων θορύβων, δονήσεων ή αερίων, αν αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του πληθυσμού από κινδύνους υγείας ή άλλους κινδύνους, ή/και από σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις ή σημαντικές ενοχλήσεις, τις όποιες προξενούν οι εκπεμπόμενοι θόρυβοι, δονήσεις ή αέρια. Η νυκτερινή ησυχία του πληθυσμού πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’ όψη.

2. Ο Υπουργός, η αρμόδια αρχή και η υπηρεσία έλεγχου εναέριας κυκλοφορίας οφείλουν να μεριμνούν για την προστασία του πληθυσμού από την εκπομπή σε απαράδεκτο βαθμό θορύβου, δονήσεων ή αερίων, που εκπέμπονται από αεροσκάφη.

3. Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει μέτρα μειώσεως θορύβου, δονήσεων και αερίων, τα όποια εκπέμπονται από αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων των υπερηχητικών αεροπλάνων) που χρησιμοποιούν τον Κυπριακό εναέριο χώρο ή λειτουργούν εντός Κυπριακού αεροδρομίου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει ιδίως μέτρα που ρυθμίζουν την ταχύτητα ή/και το ύψος πτήσεως, καθορίζουν τα σημεία του Κυπριακού εναέριου χώρου στα όποια επιτρέπεται η είσοδος ή/και έξοδος αεροσκαφών, ή/και καθορίζουν τις περιοχές πτήσεως και τα επιτρεπτά επίπεδα εκπομπής από αεροσκάφη θορύβου, δονήσεων ή αερίων.

4. Τα κατά την παράγραφο 3 μέτρα δεν διακρίνουν κατά την εθνικότητα του αεροσκάφους. Μπορούν όμως να περιορίζονται σε ένα ή περισσότερα αεροδρόμια, αν αυτό συμβιβάζεται με την κατά την παράγραφο 1 υποχρέωση.

5. Στο μέτρο που αυτό συμβιβάζεται χρονικά με την εκπλήρωση της κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεως, Η αρμόδια αρχή, πριν λάβει τα κατά την παράγραφο 3 μέτρα, παρέχει στις διευθύνσεις των θιγομένων αεροδρομίων και αερομεταφορέων ευκαιρία προηγούμενης ακροάσεως εντός ευλόγου χρόνου.