Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να θέσει κανόνες προς προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους τους όποιους προκαλεί ο εναέριος ή επίγειος χειρισμός αεροσκαφών. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται ιδίως–

(α) στον περιορισμό του θορύβου, των δονήσεων και των αερίων που εκπέμπονται από πολίτικα υποηχητικά αεροσκάφη, και ιδιαίτερα-

(β) στην αποτροπή χειροτερεύσεως της συνολικής επιδράσεως του θορύβου που προξενείται από επαναπιστοποιημένα αεριωθούμενα υποηχητικά πολίτικα αεροπλάνα και στον ταυτόχρονο περιορισμό άλλων ζημιών του περιβάλλοντος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θιγούν την εφαρμογή άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όποιες αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος από κινδύνους προερχόμενους από τον εναέριο ή επίγειο χειρισμό αεροσκαφών, ιδίως του άρθρου 11 (εγγραφή) παράγραφος 1 στοιχειό γ, του άρθρου 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) παράγραφος 1 στοιχειό γ, του άρθρου 33 (άδεια αεροδρόμιου) παράγραφος 7 εδάφιο 1, του άρθρου 35 (τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων) παράγραφοι 5 και 6, του άρθρου 36 (κρατική εποπτεία επί αεροδρομίων), του άρθρου 41 (περιορισμοί χρήσεως) παράγραφος 2, του άρθρου 45 (επιτρεπόμενες διακρίσεις) στοιχειό στ, του άρθρου 79 (κοινωνική προστασία και προστασία του περιβάλλοντος), του άρθρου 91 (αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις), του άρθρου 105 (επικίνδυνη πτήση) παράγραφος 2, του άρθρου 106 (ελάχιστο ύψος) παράγραφος 2, του άρθρου 107 (περιορισμοί κατά την πτήση) παράγραφος 1 στοιχειό α, του άρθρου 135 (επιφυλάξεις) παράγραφος 2 και του άρθρου 136 (προβλήματα συμφορήσεως και περιβάλλοντος) παράγραφος 1 .