Εκπαίδευση πληρώματος θαλάμου επιβατών

Η κατά το άρθρο 23 (πλήρωμα θαλάμου επιβατών) εκπαίδευση του πληρώματος θαλάμου επιβατών περιλαμβάνει απαραιτήτως τα καθήκοντα ασφαλείας πτήσεως και παροχής πρώτων βοηθειών.