Καθήκοντα

12. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους διασφαλίζει ότι –

(α) ένας τουλάχιστον χειριστής ελέγχει αδιάκοπα το αεροσκάφος καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσεως,

(β) οι επιβάτες και το πλήρωμα ενημερώνονται για τους κανόνες ασφαλείας και τους τηρούν,

(γ) σε περίπτωση καθυστερήσεως της απογειώσεως μετά την επιβίβαση ή της προσγειώσεως, η οποία υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά, οι επιβάτες ενημερώνονται για τα αίτια και την προβλεπόμενη διάρκεια, κατά τακτά

(δ) όλα τα έγγραφα που κατά το άρθρο 18 (έγγραφα φερόμενα επί του αεροσκάφους) πρέπει να φέρονται επί του αεροσκάφους, καθώς και όλα τα αναγκαία για την αεροναυτιλία αντικείμενα και στοιχεία βρίσκονται και είναι διαθέσιμα στο αεροσκάφος,

(ε) τα καθήκοντα και οι διατυπώσεις πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πτήση εκπληρώνονται,

(στ) η αρμόδια αρχή ενημερώνεται για όλα τα συμβάντα που πρέπει κατά τον παρόντα Νόμο, ιδίως το άρθρο 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 7, κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή διατάγματα του Υπουργού να αναφέρονται σ’αυτήν,

(ζ) η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας ενημερώνεται για όλες τις επικίνδυνες συνθήκες καιρού ή εναέριας κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της πτήσεως, οι οποίες μπορεί να έχουν σημασία για άλλα αεροσκάφη,

(η) εκτελούνται όλα τα άλλα καθήκοντα που προβλέπονται σε κανονισμούς του Υπουργικού Συμβούλιου ή διατάγματα του Υπουργού.

13. Οι αντίθετες προς τα ανωτέρω καθήκοντα εντολές του αερομεταφορέα δεν απαλλάσσουν τον κυβερνήτη από την υποχρέωση συμμορφώσεώς του προς τα καθήκοντα αυτά. Tο άρθρο 250 (αξιόποινες πράξεις) παράγραφος 6 δεν θίγεται.