Πρόσβαση σε σχολές χειριστών αεροσκαφών

Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κρατών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο γίνονται δεκτοί σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών ή λοιπού ιπταμένου τεχνικού προσωπικού, που λειτουργούν στην Δημοκρατία, και υπάγονται στις ίδιες εξετάσεις και διαδικασίες για χορήγηση αδείας υπό τους ίδιους όρους, όπως και οι κύπριοι υπήκοοι.