Υποκειμενικές προϋποθέσεις άδειας εκμεταλλεύσεως

120. [Διαγράφηκε]