Υποκειμενικές προϋποθέσεις άδειας εκμεταλλεύσεως

1. Άδεια εκμεταλλεύσεως χορηγείται σε επιχείρηση μόνον εφόσον η αρχή αδειών ικανοποιείται, ότι τα πρόσωπα που θα διευθύνουν συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες της επιχειρήσεως είναι ευυπόληπτα και δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η αρχή αδειών μπορεί να αναστέλλει ή ανακαλεί την άδεια εκμεταλλεύσεως συμφώνα με τα άρθρα 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας) και 250 (αξιόποινες πράξεις) παράγραφος 7.

3. Σε περίπτωση αλλοδαπού υπηκόου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή υπηκόου κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Κοινό Αεροπορικό Χώρο, αναγνωρίζονται ως στοιχειά, τα όποια στηρίζουν την εφαρμογή των παραγράφων 1 ή 2, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής ή προελεύσεως του αλλοδαπού.

4. Όπου οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως του αλλοδαπού δεν εκδίδουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, τα έγγραφα αυτά αντικαθίστανται από ένορκη δήλωση – ή, σε κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, κατά το δίκαιο του οικείου κράτους - του ενδιαφερομένου ενώπιων της αρμόδιας για την αποδοχή μιας τέτοιας δηλώσεως δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή, όπου αυτό απαιτείται, ενώπιων συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού σώματος του κράτους μέλους καταγωγής ή προελεύσεως. Η ως άνω αρχή, συμβολαιογράφος ή επαγγελματικό σώμα βεβαιώνουν το γνήσιο της ένορκης ή υπεύθυνης δηλώσεως.

5. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 υποβάλλονται εντός τρίμηνου από την ημερομηνία εκδόσεως τους.