Υποχρέωση ασφαλίσεως

1. Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ασφαλίζεται πλήρως κατά κίνδυνων, για τους οποίους υπέχει αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων, ιδίως σχετικά με επιβάτες ή τρίτους, αποσκευές ή φορτίο.

2. Το άρθρο 241 (υποχρέωση ασφαλίσεως) δεν θίγεται.