Συμμετοχή

1. Οι συμμέτοχοι αερομεταφορείς και άλλοι πάροχοι προϊόντων αεροπορικής μεταφοράς εξασφαλίζουν ώστε τα στοιχειά τα οποία υποβάλλουν σε σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων είναι ακριβή, μη παραπλανητικά, διάφανη και όχι λιγότερο πλήρη από ο,τι σε οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Τα στοιχειά πρέπει, μεταξύ άλλων, να καθιστούν δυνατό στον πωλητή συστημάτων να ανταποκρίνεται στην προτεραιότητα των στοιχείων κατά το άρθρο 169 (σειρά αναγραφής πτήσεων στο κύριο έκθεμα).

2. Οι μεσάζοντες που υποβάλλουν στοιχειά δεν πρέπει να τα χειρίζονται με τρόπο που οδηγεί σε ανακριβή ή παραπλανητική πληροφόρηση ή πληροφόρηση που εισάγει διακρίσεις.

3. Ο πωλητής συστημάτων δεν πρέπει να χειρίζεται τα στοιχειά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με τρόπο που οδηγεί στην παροχή ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών ή πληροφοριών που εισάγουν διακρίσεις.

4. Ο πωλητής συστημάτων εντάσσει στο σύστημα και επεξεργάζεται τα στοιχειά που παρέχονται από συμμέτοχους αερομεταφορείς με ίση επιμέλεια και ταχύτητα, με την επιφύλαξη μόνο των περιορισμών που προκύπτουν από την μέθοδο εντάξεως την οποία επιλέγουν οι εκάστοτε συμμέτοχοι αερομεταφορείς και από τα πρότυπα που χρησιμοποιεί ο εν λόγω πωλητης συστηματων.