Επιφυλάξεις

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν θιγεί την αρμοδιότητα των κατά τον νόμο αρμοδίων κρατικών οργάνων να ρυθμίζουν, χωρίς να διακρίνουν βάσει ιθαγένειας ή ταυτότητας του αερομεταφορέα, την διανομή της κυκλοφορίας μεταξύ των αερολιμένων εντός ενός συστήματος αερολιμένων.

2. Η άσκηση των δικαιωμάτων μεταφορών υπόκειται σε δημοσιευμένους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κανόνες του Κυπριακού και του ισχύοντος στην Δημοκρατία διεθνούς δικαίου περί ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και κατανομής χρονοθυρίδων.