Περιορισμοί κυριότητας

1. Στον βαθμό που μπορούν να διακινδυνεύουν ή να παρεμποδίζουν την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της πολιτικής αεροπορίας, απαγορεύεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόμενη περιοχή του αεροδρομίου -

(α) η άσκηση δικαιωμάτων εκ της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων,

(β) η εγκατάσταση η/και χρήση ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών ή άλλων ηλεκτρονικών σταθμών ή συσκευών,

(γ) η φύτευση ή διατήρηση δέντρων ή άλλων φυτών πάνω από ένα προκαθορισμένο ύψος,

(δ) η εγκατάσταση ή διατήρηση κεραιών, διαφημίσεων ή άλλων υπερυψωμάτων πάνω από ένα προκαθορισμένο ύψος,

(ε) η τοποθέτηση, διέλευση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτροφόρων, τηλεφωνικών ή άλλων καλωδίων ή σωλήνων πάνω από ακίνητα.

2. Προς εξυπηρέτηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτικής αεροπορίας, επιτρέπεται στην κατά την παράγραφο 3 καθοριζόμενη περιοχή του αεροδρομίου και με δαπάνες του δημοσίου:

(α) η τοποθέτηση σημάτων,

(β) η απομάκρυνση αντικειμένων ή η κοπή δένδρων,

(γ) η αναρρύθμιση ή κατάργηση οδών και διόδων,

(δ) η λήψη άλλων αναγκαίων για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της πολίτικης αεροπορίας μέτρων.

3. Με διάταγμα του Υπουργού και κριτήριο τις ανάγκες της ασφαλούς και αποτελεσματικής πολιτικής αεροπορίας, καθορίζεται η περιοχή του αεροδρομίου και το επιτρεπόμενο ανώτατο ύψος φυτών, κτισμάτων και άλλων αντικειμένων.

4. Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού αποφεύγονται μέτρα που είναι για τους ιδιώτες, λόγω του είδους η/και της διάρκειάς τους, επαχθέστερα από τον αναγκαίο εκάστοτε βαθμό.

5. Για τους ανωτέρω περιορισμούς κυριότητας καταβάλλεται αποζημίωση στο μέτρο που το είδος ή/και η διάρκεια του περιορισμού θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.