Αναγκαστική απαλλοτρίωση

1. Η κατασκευή, επέκταση η απρόσκοπτη λειτουργία πολιτικού αεροδρομίου ή άλλων εγκαταστάσεων της πολιτικής αεροπορίας εξυπηρετεί σκοπό δημόσιας ωφέλειας, κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 4 του Συντάγματος, και δικαιολογεί την αναγκαστική απαλλοτρίωση της αναγκαίας προς τούτο κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος επί της ιδιοκτησίας αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύει ο περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Νόμος του 1962 μέχρι (Αρ. 2) 1996.

2. Η αποζημίωση βαρύνει τον κάτοχο άδειας του ωφελούμενου αεροδρομίου. Αν όμως πρόκειται για μέτρα που εξυπηρετούν άμεσα την ασφάλεια πτήσεως, άσχετα με την προσγείωση ή απογείωση αεροσκαφών, η αποζημίωση βαρύνει το δημόσιο.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται ανάλογα στις περιπτώσεις που οφείλεται αποζημίωση κατά το άρθρο 38 (περιορισμοί κυριότητας) παράγραφος 6.