Κοινοποίηση προγραμμάτων

1. Κάθε αερομεταφορέας κοινοποιεί εκ των προτέρων στην κατά το άρθρο 112 (άδεια εκμεταλλεύσεως) παράγραφος 5 αρχή αδειών προγράμματα αναφερόμενα στα εξής:

(α) έναρξη λειτουργίας νέου τακτικού ή εκτάκτου δρομολογίου προς νέα ήπειρο ή περιοχή, η όποια δεν συνδεόταν αεροπορικά μέχρι τότε, αλλαγές του τύπου ή του αριθμού των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών ή μια ουσιώδη αλλαγή στην κλίμακα των δραστηριοτήτων του,

(β) προγραμματιζόμενες συγχώνευσης ή εξαγορές.

2. Εντός δεκατεσσάρων ημερών από την επέλευση του ακοινοποίητου γεγονότος κοινοποιείται στην αρχή αδειών η αλλαγή στην κυριότητα οποιασδήποτε μερίδας μετοχών η όποια αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 10% του συνόλου των μετοχών του αερομεταφορέα ή της μητρικής του εταιρίας ή της εταιρίας, η όποια τον ελέγχει σε τελευταίο βαθμό.

3. Η υποβολή δωδεκάμηνου επιχειρησιακού προγράμματος δυο μήνες πριν την περίοδο στην όποια αναφέρεται αποτελεί επαρκή κοινοποίηση κατά την παράγραφο 1, όταν πρόκειται για αλλαγές στην τρέχουσα λειτουργιά ή/και σε περιστάσεις που περιλαμβάνονται στο εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα.

4. Αν η αρχή αδειών θεώρει ότι η αλλαγή που κοινοποιήθηκε κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3 έχει σημαντικέs συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση του αερομεταφορέα, απαιτεί την υποβολή-

(α) αναθεωρημένου επιχειρησιακού προγράμματος που ενσωματώνει τις εν λόγω αλλαγές και καλύπτει τουλάχιστον περίοδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία εκτελέσεως του, καθώς και -

(β) όλων των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανόμενων των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 115 (στοιχειά χρηματοοικονομικής ικανότητας αερομεταφορέων) παράγραφος 2, για να εκτιμήσει, αν ο αερομεταφορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και δυνητικές υποχρεώσεις του κατά την περίοδο αυτή των δώδεκα μηνών. Η αρχή αδειών αποφασίζει για το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα εντός τριών μηνών από την υποβολή σ’ αυτήν όλων των αναγκαίων πληροφοριών.