Αναστολή και ανάκληση της άδειας

1. Η αρχή αδειών μπορεί οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις οικονομικών προβλημάτων σε αερομεταφορέα στον οποίο έχει χορηγήσει άδεια, να ελέγχει την χρηματοοικονομική απόδοση του αερομεταφορέα και να αναστέλλει ή να ανακαλεί την άδεια, συμφώνα με το άρθρο 247 (αναστολή και ανάκληση άδειας), αν δεν είναι πλέον πεπεισμένη ότι ο αερομεταφορέας μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και δυνητικές υποχρεώσεις του για περίοδο δώδεκα μηνών.

2. Η αρχή αδειών μπορεί επίσης να χορηγεί προσωρινή άδεια για την διάρκεια της οικονομικής αναδιοργανώσεως του αερομεταφορέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια.

3. Η κατά την παράγραφο 1 απόφαση δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε δυο παγκόσμιες ημερήσιες εφημερίδες.