Αναστολή και ανάκληση της άδειας

117. [Διαγράφηκε]