Αναγκαστική προσγείωση

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 5, οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις στις οποίες η προσγείωση είναι, κατά την αποκλειστική κρίση του κυβερνήτη του αεροσκάφους, αναγκαία για λογούς:

(α) ασφάλειας του αεροσκάφους εξαιτίας ιδίως -

(αα) βλάβης κινητήρα ή άλλου συστατικού του πτητικού μηχανισμού,

(ββ) άλλης επικίνδυνης ζημιάς του αεροσκάφους,

(γγ) ανεπάρκειας καύσιμων ή λιπαντικών,

(δδ) επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,

(εε) επικίνδυνης συμπεριφοράς προσώπου εντός του αεροσκάφους,

(στστ) απώλειας εκ μέρους μέλους του ιπτάμενου τεχνικού προσωπικού της δυνατότητας εκτελέσεως των καθηκόντων του,

(β) αποτροπής κίνδυνου ζωής ή κινδύνου υγείας προσώπου εντός του αεροσκάφους,

(γ) παροχής άμεσης βοήθειας σε πρόσωπο επί του εδάφους, ευρισκόμενο σε κίνδυνο ζωής ή υγείας.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 17 (τεχνικός έλεγχος της πτητικής ικανότητας) παράγραφος 7 και του άρθρου 53 (χρονοθυρίδες) παράγραφος 2 ισχύουν και στις περιπτώσεις αναγκαστικής προσγειώσεως.