Αεροσκάφη χωρίς προκαθορισμένο τόπο προσγειώσεως

1. Οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν εφαρμόζονται στις προσγειώσεις αεροσκαφών τύπου που καθιστά αδύνατο τον εκ των προτέρων καθορισμό του τόπου προσγειώσεως.

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, οι διατάξεις του άρθρου 98 (γενικοί κανόνες) δεν ισχύουν ούτε στην επαναπογείωση.