Επαναπογείωση ή απομάκρυνση αεροσκάφους

1. Η επαναπογείωση ή απομάκρυνση αναγκαστικώς προσγειωθέντος αεροσκάφους υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 99 (ειδικοί κανόνες).

2. Από την παράγραφο 1 εξαιρούνται οι περιπτώσεις προσγειώσεως -

(α) για λόγους επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,

(β) προς παροχή άμεσης βοήθειας επί κινδύνου ζωής ή υγείας προσώπου εντός του αεροσκάφους ή επί του εδάφους.