Γνωστοποιήσεις

1. Κάθε αναγκαστική προσγείωση αναφέρεται αμελλητί στην αρμόδια αρχή.

2. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους οφείλει να γνωστοποιήσει στον κύριο ή άλλο δικαιούχο του ακινήτου, όπου έγινε η αναγκαστική προσγείωση, το όνομα και την διεύθυνση του κυρίου ή άλλου δικαιούχου του αεροσκάφους, του κυβερνήτη του αεροσκάφους, καθώς και του ασφαλιστή του αεροσκάφους. Επί αεροσκάφους χωρίς επιβαίνοντα κυβερνήτη υπόχρεος προς παροχή της πληροφορίας είναι ο κύριος ή άλλος δικαιούχος του αεροσκάφους.

3. Μετά την παροχή των πληροφοριών της παραγράφου 1, ο κύριος ή άλλος δικαιούχος του ακινήτου δεν δικαιούται να εμποδίσει την απογείωση ή την απομάκρυνση του αεροσκάφους.