Αποζημίωση επί αναγκαστική προσγειώσεως

1. Όποιος υποστεί ζημιά ή βλάβη, την οποία προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση ή επαναπογείωση ή απομάκρυνση αεροσκάφους, μπορεί να αξιώσει αποζημίωση.

2. Οι διατάξεις του εικοστού έκτου κεφαλαίου περί ευθύνης αερομεταφορέων εφαρμόζονται αναλόγως.