Τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων

1. Μετά την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας αεροδρομίου ή άδειας αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα, και πριν χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια, η αρμόδια αρχή ελέγχει αν το προορισμένο για τον σκοπό αυτό ακίνητο και τα σχέδια κατασκευής και τεχνικού εξοπλισμού του προτεινομένου αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως της ζητούμενης άδειας:

Νοείται ότι για την κατασκευή, την ανακατασκευή ή την επέκταση αεροδρομίου δεν απαιτείται η εξασφάλιση άδειας δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου.

2. Μετά την κατασκευή του αεροδρομίου, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια, και πριν την έναρξη λειτουργίας του, η αρμόδια αρχή ελέγχει, αν η περατωθείσα κατασκευή και ο έτοιμος προς λειτουργία τεχνικός εξοπλισμός του αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως και τους κατά την παράγραφο 3 όρους της χορηγηθείσας άδειας.

3. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του αεροδρομίου η αρμόδια αρχή διενεργεί τεχνικό έλεγχο του αεροδρομίου και του εξοπλισμού του -

(α) κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα,

(β) μετά την εκτέλεση μετατροπών ή ουσιωδών επισκευών,

(γ) κάθε φορά που φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία επιβάλλει τον έλεγχο,

(δ) κάθε φορά που η αρμόδια αρχή κρίνει τον έλεγχο αναγκαίο.

4. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 1 χορηγείται η ζητηθείσα άδεια αεροδρομίου ή αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 2 εξουσιοδοτείται η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου με σχετική καταχώριση στην χορηγηθείσα άδεια. Μετά την θετική έκβαση των ελέγχων της παραγράφου 3 ανανεώνεται η άδεια του αεροδρομίου.

5. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την μη τήρηση όρου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε ισχύουσα άδεια αεροδρομίου ή στα σχετικά παραρτήματα της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, ή διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στον έλεγχο, ή αν συμβούν φυσικά γεγονότα ή βλάβες οι οποίες μπορούν να διακινδυνεύουν την ασφάλεια αεροσκαφών ή χρηστών η περιοίκων του αεροδρομίου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας, της αναστολής ή και ανακλήσεως της άδειας του αεροδρομίου.

6. Κάθε φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία, που μπορεί να διακινδυνεύει την ασφάλεια αεροσκάφους ή χρηστών η περιοίκων αεροδρομίου, αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει με κανονισμούς τα τέλη και έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλλει ο εκμεταλλευόμενος το αεροδρόμιο.