Τεχνικός έλεγχος αεροδρομίων

1. Μετά την υποβολή αιτήσεως για την χορήγηση της άδειας αεροδρομίου ή άδειας αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα, και πριν χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια, η αρμόδια αρχή ελέγχει αν το προορισμένο για τον σκοπό αυτό ακίνητο και τα σχέδια κατασκευής και τεχνικού εξοπλισμού του προτεινομένου αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως της ζητούμενης άδειας.

2. Μετά την κατασκευή του αεροδρομίου, για το οποίο χορηγήθηκε άδεια, και πριν την έναρξη λειτουργίας του, η αρμόδια αρχή ελέγχει, αν η περατωθείσα κατασκευή και ο έτοιμος προς λειτουργία τεχνικός εξοπλισμός του αεροδρομίου εκπληρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις χορηγήσεως και τους κατά την παράγραφο 3 όρους της χορηγηθείσας άδειας.

3. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του αεροδρομίου η αρμόδια αρχή διενεργεί τεχνικό έλεγχο του αεροδρομίου και του εξοπλισμού του -

(α) κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα,

(β) μετά την εκτέλεση μετατροπών ή ουσιωδών επισκευών,

(γ) κάθε φορά που φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία επιβάλλει τον έλεγχο,

(δ) κάθε φορά που η αρμόδια αρχή κρίνει τον έλεγχο αναγκαίο.

4. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 1 χορηγείται η ζητηθείσα άδεια αεροδρομίου ή αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα. Μετά την θετική έκβαση του ελέγχου της παραγράφου 2 εξουσιοδοτείται η έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου με σχετική καταχώριση στην χορηγηθείσα άδεια. Μετά την θετική έκβαση των ελέγχων της παραγράφου 3 ανανεώνεται η άδεια του αεροδρομίου.

5. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει την μη τήρηση όρου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε ισχύουσα άδεια αεροδρομίου ή στα σχετικά παραρτήματα της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944, ή διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στον έλεγχο, ή αν συμβούν φυσικά γεγονότα ή βλάβες οι οποίες μπορούν να διακινδυνεύουν την ασφάλεια αεροσκαφών ή χρηστών η περιοίκων του αεροδρομίου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, αν αυτό επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας, της αναστολής ή και ανακλήσεως της άδειας του αεροδρομίου.

6. Κάθε φυσικό γεγονός, βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία, που μπορεί να διακινδυνεύει την ασφάλεια αεροσκάφους ή χρηστών η περιοίκων αεροδρομίου, αναφέρεται αμέσως στην αρμόδια αρχή.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει με κανονισμούς τα τέλη και έξοδα τα οποία οφείλει να καταβάλλει ο εκμεταλλευόμενος το αεροδρόμιο.