Ρήτρα δημόσιου συμφέροντος

1. Η άδεια αεροδρομίου δεν χορηγείται ούτε ανανεώνεται, αν γεγονότα θεμελιώνουν εύλογη υποψία, ότι διακινδυνεύεται η δημόσια τάξη και ασφάλεια. Αν τέτοια γεγονότα ανακύψουν μεταγενέστερα, η άδεια μπορεί να ανακληθεί από το όργανο το οποίο την είχε χορηγήσει.

2. Για λόγους δημόσιου συμφέροντος ο Υπουργός μπορεί κατ’εξαίρεση να αναστέλλει προσωρινά την άδεια αεροδρομίου. Για την επαναφορά σε ισχύ ή την οριστική ανάκληση της άδειας αποφασίζει το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Υπουργός, ανάλογα με το ποιός είχε αρχικά χορηγήσει την άδεια.

3. Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κίνδυνου που απειλεί την ύπαρξη της Δημοκρατίας ή τμήματος της ο Υπουργός μπορεί με διάταγμα να θέτει ένα αεροδρόμιο, για ορισμένο η αόριστο χρόνο, υπό κρατική διοίκηση. Τους όρους και την διαδικασία ορίζει κανονισμός.