Αδεία αεροδρομίου

1. Η κατασκευή και λειτουργιά αεροδρομίου προϋποθέτει διοικητική αδεία (αδεία αεροδρομίου), η οποία μπορεί να είναι συστατικό μέρος συμβάσεως δημόσιου.

2. Η άδεια για την κατασκευή, καθώς και την ουσιώδη ανασκευή ή επέκταση αεροδρομίου που δεν ανήκει στην κυριότητα του κράτους χορηγείται ως έξης:

(α) την άδεια κατασκευής αερολιμένα χορηγεί το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση,

(β) την άδεια κατασκευής πεδίου προσγειώσεως ή ανασκευής ή διευρύνσεως αερολιμένα ή πεδίου προσγειώσεως χορηγεί ο Υπουργός με διάταγμα,

(γ) την άδεια αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως σε αερολιμένα χορήγει το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση.

3. Οι άδειες της παραγράφου 2 χορηγούνται -

(α) στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πράγματι εκμεταλλεύεται ή πρόκειται να εκμεταλλευθεί το αεροδρόμιο,

(β) για δημόσια ή ιδιωτική χρήση,

(γ) για ορισμένου τύπου αεροσκάφη,

(δ) για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε ούτε μακρότερη των εικοσιπέντε ετών, αλλά που μπορεί να ανανεώνεται για τις ίδιες η βραχύτερες περιόδους.

4. Οι άδειες της παραγράφου 2 μπορούν να συνοδεύονται με όρους η/και προθεσμίες στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου και των βάσει αυτού εκδιδομένων κανονισμών. Η άδεια αναγράφει την χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να γίνει η έναρξη των εργασιών, καθώς και την προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να έχουν περατωθεί οι εργασίες. Μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών η άδεια θεωρείται ότι δεν ισχύει πλέον, εκτός αν ανανεωθεί.

5. Αν κατά τις εργασίες κατασκευής ή ανασκευής ή επεκτάσεως αεροδρομίου είναι πολύ πιθανή η πρόκληση σημαντικών ζημιών στο δημόσιο ή σε τρίτους, η αρμόδια αρχή εξαρτά την χορήγηση της άδειας από την παροχή εύλογης εγγυήσεως εκ μέρους του αιτούντος. Η εγγύηση αυτή περιλαμβάνει την σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως για ευθύνη έναντι τρίτου.

6. Η άδεια αερολιμένα χορηγείται ή ανανεώνεται, η δε άδεια αναβαθμίσεως πεδίου προσγειώσεως χορηγείται, μόνο αν η γεωγραφική θέση, φύση και έκταση του ακινήτου, καθώς και ο υφιστάμενος ή προγραμματισμένος αεροναυτιλιακός εξοπλισμός και αεροναυτιλιακές διευκολύνσεις του αεροδρομίου, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και άλλων ηλεκτρονικών, καθώς και μετεωρολογικών υπηρεσιών, είναι κατάλληλοι για την ασφαλή, τακτική, αποτελεσματική και οικονομική εκμετάλλευση των προτεινόμενων αεροπορικών υπηρεσιών και αεροσκαφών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα σχετικά παραρτήματα της διεθνούς συμβάσεως του Σικάγου 1944.

7. Η άδεια πεδίου προσγειώσεως χορηγείται ή ανανεώνεται μόνο, αν αυτό είναι κατάλληλο για την ασφαλή άφιξη και αναχώρηση αεροσκαφών του αναφερόμενου στην άδεια τύπου.

8. Η άδεια αεροδρομίου χορηγείται ή ανανεώνεται μόνο αν, κατά την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών για την πολεοδομία, την χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, τηρούνται οι διατάξεις για την χωροταξία, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία από τον θόρυβο, τις δονήσεις και τα εκπεμπόμενα αέρια. Οι ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνουν υπ’όψη τα υποβληθέντα σ’αυτές υπομνήματα εμπειρογνωμόνων ή εχόντων έννομο συμφέρον.

9. Η άδεια αεροδρομίου χορηγείται ή ανανεώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η κυριότητα επ’αυτού αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 11 (εγγραφή) παρ.1 στοιχείο (δ) για την εγγραφή αεροσκάφους στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών. Οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

10. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώνεται μεν προσωρινά μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδρομίου, αλλά αναμένεται ευλόγως η σύντομη εκπλήρωσή της, η άδεια αεροδρομίου μπορεί κατ’εξαίρεση να χορηγηθεί ή να ανανεωθεί με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση του κατά την παράγραφο 1 αρμόδιου Υπουργικού Συμβούλιου ή Υπουργού, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες επί πεδίων προσγειώσεως και το ένα έτος επί αερολιμένων.

11. Χωρίς έγκυρη άδεια αεροδρομίου δεν είναι έγκυρη η σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως με αντικείμενο το αεροδρόμιο ή μέρος αυτού.

12. Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας αεροδρομίου εισπράττονται τέλη, οριζόμενα με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου, και αποδίδονται δαπάνες.

13. Η διεύθυνση του αεροδρόμιου οφείλει να αναφέρει αμελλητί στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε μεταβολή στις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγήσεως ή ανανεώσεως άδειας αεροδρομίου.

14. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις διατάξεις άλλης συναφούς νομοθεσίας.