Κατάταξη

1. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε αερολιμένες και πεδία προσγειώσεως.

2. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε πολιτικά και στρατιωτικά. Ο νόμος αυτός αναφέρεται μόνο στα πολιτικά αεροδρόμια, εκτός αν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο, κυρίως στο Κεφάλαιο Εικοστό Έκτο (αστική ευθύνη αερομεταφορέων), ιδίως άρθρο 231 (αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) παράγραφος 3. Το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφος 6 δεν θίγεται.

3. Τα αεροδρόμια είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

4. Τα αεροδρόμια είναι δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως. Το άρθρο 40 (δημόσια και ιδιωτική χρήση αεροδρομίων) παράγραφοι 2 και 4 δεν θίγεται.

5. Οι αερολιμένες μπορεί να είναι τελωνειακοί ή/και υγειονομικοί. Το άρθρο 8 (κρατική ρύθμιση και εποπτεία) παράγραφοι 5 και 6 δεν θίγεται.