Έντυπο πληροφοριών

Ο αερομεταφορέας παρέχει σε κάθε επιβάτη, στον οποίο αρνείται επιβίβαση, έντυπο με τους κανόνες παροχής αποζημιώσεως.