Πρόστιμο

1. O Υπουργός μπορεί με απόφαση του να επιβάλλει σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων πρόστιμο ύψους μέχρι 10.000 λιρών, όταν η επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας –

(α) παρέχει ανακριβείς πληροφορίες, απαντώντας σε αξίωση βάσει του άρθρου 180 (πληροφόρηση), ή δεν παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες όντος της ταχθείσας προθεσμίας,

(β) επιδεικνύει, κατά την διάρκεια ελέγχου, στοιχειά ή άλλα επιχειρησιακά έγγραφα σε ελλιπή μορφή, ή αρνείται να υποβληθεί σε έλεγχο βάσει του άρθρου 181 (έλεγχος) παράγραφος 1, παρά την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου.

2. Ο Υπουργός μπορεί με απόφαση του να επιβάλλει σε πωλητή συστημάτων, μητρικό αερομεταφορέα, συμμέτοχο αερομεταφορέα ή/και συνδρομητή, για παραβάσεις διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, πρόστιμο ύψους μέχρι ποσοστού 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριοτήτων της θιγομένης επιχειρήσεως. Κατά τον καθορισμό του ύψους του πρόστιμου λαμβάνονται υπ’ όψη η σοβαρότητα, η διάρκεια και η τυχόν υπότροπη της παραβάσεως.

3. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί με κανονισμό, προς συμμόρφωση στην διεθνή πρακτική, να αυξομειώνει τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσά ή ποσοστά πρόστιμου.

4. Πριν την λήψη των κατά τις παραγράφους 1 και 2 αποφάσεων δίνεται στους ενδιαφερομένους ευκαιρία ακροάσεως εντός ευλόγου χρόνου. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ακουσθούν, αν ο Υπουργός το θεώρει αναγκαίο, και δικαιούνται να ακουσθούν, αν το ζητήσουν επικαλούμενα έννομο συμφέρον.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των παραγράφων 1 και 2 δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα.